CFD analýza nestabilit vznikajících v přechodových režimech čerpadlové turbíny

Čerpadlové turbíny musí pružně reagovat na potřeby energetické sítě, a proto jsou nuceny často rychle přecházet mezi turbínovým a čerpadlovým režimem.

Litostroj-01.png

Zadání projektu

Čerpadlové turbíny musí pružně reagovat na potřeby energetické sítě, a proto jsou nuceny často rychle přecházet mezi turbínovým a čerpadlovým režimem. V důsledku toho se stává, že jsou provozovány mimo optimální pracovní oblast, kde může dojít k výskytu hydraulických nestabilit. Jedním z hlavních zdrojů takových nestabilit je tzv. rotující odtržení, které se projevuje přítomností vírových struktur v lopatkové mříži. Periodické chování vírových struktur zpravidla vede ke vzniku výrazných tlakových pulsací a následným vibracím celé čerpadlové turbíny. Tato CFD analýza má za cíl odhalit případnou přítomnost hydraulických nestabilit.

Společnost: Litostroj Engineering a.s., Oddělení výzkumu a vývoje

Autor reference: Ing. Martin Míčka

Řešení

Nejprve byl vytvořen 3D CFD model čerpadlové turbíny, která byla již dříve odměřena v naší hydraulické laboratoři. Na základě těchto experimentálních měření byly výsledky CFD simulace validovány a její nastavení bylo dále použito pro CFD analýzu nově vyvinutého typu čerpadlové turbíny. Pro zachycení hydraulických nestabilit byl proveden nestacionární výpočet s pokročilým turbulentním modelem BSL-EARSM. Vzhledem k vyšším výpočetním nárokům spojeným s tímto turbulentním modelem byl pro samotný výpočet využit cluster společnosti TechSoft Engineering, spol. s r.o..

Reference_od_CBE_2D-proudnice-v-mezilopatkovém-prostoru_3.jpg

2D proudnice v mezilopatkovém prostoru

Přínosy tohoto typu analýzy

Takto koncipovaná CFD simulace dokáže odhalit rotující odtržení vyskytující se mimo obvyklou pracovní oblast čerpadlové turbíny, tj. zejména v přechodových režimech, jako jsou start a odstavení stroje. Z výsledků CFD simulace je také možno zjistit případné výraznější tlakové pulzace, které by mohly v krajním případě vést až k poškození stroje. V těchto případech je třeba již ve fázi hydraulického návrhu vhodnou modifikací geometrie tyto nežádoucí jevy potlačit. Programy ANSYS poskytují možnost rychlé úpravy nově vyvíjené čerpadlové turbíny a následné posouzení vhodnosti úprav, což umožňuje zkrátit čas a snížit náklady, které by jinak musely být vynaloženy při prověřování úprav pouze na fyzickém modelu v hydraulické laboratoři.

Reference_od_CBE_3D-proudnice-v-mezilopatkovém-kanále_detail_4.jpg

3D proudnice v mezilopatkovém kanále - detail

Využívaný software

Ansys CFX

Ansys CFX

Program Ansys CFX patří do skupiny programů používaných pro analýzu proudění (CFD). Jeho přednosti uživatelé ocení v…

Ansys Meshing

Ansys Meshing

Ansys Meshing je program vhodný pro vytváření hybridních výpočetních sítí pro 2D a 3D geometrie. Síť ovlivňuje přesnost…

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler

Ansys DesignModeler je program určený pro tvorbu a úpravu 2D a 3D geometrií pro CFD a FEA analýzy.

Ansys TurboGrid

Ansys TurboGrid

Ansys TurboGrid poskytuje uživatelům velmi rychlou metodu tvorby vysoce kvalitní sítě pro lopatkové kanály v točivých…

Další případové studie

Nosná struktura vozidel TATRA

Rychlé a efektivní použití moderního numerického systému Ansys umožňuje velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků a…

Proudění vzduchu v brzdovém posilovači

Na základě známých vlastností sériových posilovačů byly vybrány dva reprezentativní vzorky s různým vnitřním…

Optimalizace světlometů a zadních svítilen

Ověření a optimalizace nočního designu automobilových světlometů a zadních svítilen.

Tramvajové vozidlo koncepce pět článků tři trakční podvozky pro Chemnitz

Byl připraven model kompletní hrubé stavby skříně tramvaje. Hlavní části jsou modelovány skořepinově, poslední článek…