Pevnost - specializovaná

ANSYS Fatigue Module

ANSYS Fatigue Module je jednoduchý post-processingový nástroj pro predikci únavové životnosti, který je implementován ve stromové struktuře grafického prostředí ANSYS Mechanical a jeho výpočetní algoritmy přímo využívají výsledky výpočtů provedených v rámci pevnostních simulací. Predikce životnosti je založena na uniaxiáních únavových kritériích. Program lze použít jak v oblasti vysokocyklové, tak i nízkocyklové únavy.

Oblast
FEA, Vysokocyklová a nízkocyklová únava materiálu

Doba trvání
6 hodin

Požadavky
Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování.

Cíl školení
Cílem školení je seznámit posluchače se základy predikce únavové životnosti v prostředí ANSYS Mechanical:

 • Teorie predikce únavové životnosti, nízko a vysokocyklová únava,
 • Práce s grafickým prostředím ANSYS Mechanical, příprava analýz a vyhodnocení výsledků.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
10.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • ANSYS Mechanical

 

ANSYS nCode DesignLife

ANSYS nCode DesignLife představuje profesionální program jak pro výpočetní predikci únavové životnosti, tak i pro komplexní zpracování dat z experimentálních měření včetně záznamů z tenzometrů.

Oblast
FEA

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování.

Cíl školení
Cílem školení je seznámit posluchače se základními metodikami výpočetní predikce únavové životnosti v programu ANSYS nCode DesignLife:

 • Představení pracovního prostředí ANSYS nCode DesignLife,
 • Základní principy výpočetní predikce únavové životnosti,
 • Integrace ANSYS nCode DesignLife v platformě ANSYS Workbench, sdílení MKP modelů a dosažených výsledky MKP analýz,
 • Definice vstupních parametrů predikčních analýz – materiálová data, zatěžování apod.,
 • Nastavení SN a EN predikčních analýz, zpracování výsledků,
 • Definice materiálových knihoven, import externích ASCII souborů,
 • Multiaxiální únavové kriterium Dang-Van, základy vibračních analýz,
 • Simulace růstu únavových trhlin.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • ANSYS Mechanical
 • Speciální školení metodiky predikce únavové živostnosti svařovaných konstrukcí ANSYS nCode Welds (v rozsahu 6 hodin)

 

ANSYS LS-DYNA

ANSYS LS-DYNA představuje komplexní výpočetní modul plně integrovaný v ANSYS Mechanical APDL a částečně (pouze nejčastěji používané nástroje) integrovaný v platformě ANSYS Workbench. Mezi typické aplikace patří: tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace dopadů impaktorů a simulace dopadů a nárazů různých konstrukcí, simulace porušování materiálů při vysokých rychlostech zatěžování. Program ANSYS LS-DYNA je vhodný pro speciální a výzkumné aplikace.

Oblast
FEA

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování.

Cíl školení
Cílem školení je seznámit posluchače se základními postupy při definici výpočetních modelů v ANSYS LS-Dyna a vyhodnocení výsledků:

 • Představení pracovního prostředí ANSYS LS-DYNA a způsobu implementace v platformě ANSYS Workbench nebo ANSYS Mechanical APDL,
 • Základní principy explicitních simulací, příprava geometrických a numerických modelů (okrajové podmínky, zatížení, kontakty),
 • Materiálové modely,
 • Nastavení výpočetních analýz,
 • ANSYS LS-DYNA v ANSYS Mechanical APDL.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • ANSYS Mechanical
 • ANSYS Mechanical APDL

 

ANSYS Explicit

Balíček ANSYS Explicit poskytuje komplexní školení simulací rychlých dějů v konstrukcích. Školení zahrnuje školení programů ANSYS Explicit STR a ANSYS AUTODYN. Typickými aplikacemi, kde jsou tyto programy využívány, jsou: crash testy a drop testy, simulace tváření, lisování a stříhání materiálu, simulace penetrace střelných projektilů, simulace vlivu výbuchů na okolní konstrukce apod.

Oblast
FEA

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování.

Cíl školení
Cílem školení je seznámit posluchače se základními postupy při definici výpočetních modelů v ANSYS Explicit STR, resp. ANSYS AUTODYN a vyhodnocení výsledků:

 • Představení pracovního prostředí ANSYS Explicit STR/AUTODYN a způsobu implementace v platformě ANSYS Workbench,
 • Základní principy explicitních simulací, příprava geometrických a numerických modelů (okrajové podmínky, zatížení, kontakty),
 • Materiálové modely,
 • Nastavení výpočetních analýz,
 • Optimalizace,
 • (Lagrange-eulerovské simulace).

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • ANSYS Mechanical
 • ANSYS DesignModeler

 

ANSYS Composite PrepPost

Školení ANSYS Composite PrepPost je zaměřeno na výpočty kompozitních konstrukcí. ANSYS Composite PrepPost je specializovaný preprocesor, který funguje jako nadstavba k programu ANSYS Mechanical.

Oblast
FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Composite PrepPost je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení
Školení ANSYS Composite PrepPost je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak efektivně modelovat a počítat kompozitní konstrukce a to od zásad přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Vytvářet výpočetní síť,
 • Definovat jednotlivé vrstvy kompozitů,
 • Nastavit materiálové vlastnosti,
 • Definovat směry vláken tkaniny,
 • Definovat tloušťky vrstev,
 • Seskupovat vrstvy,
 • Určit výsledné materiálové vlastnosti kompozitu ve vybraném bodě,
 • Modelovat jádra s proměnným průřezem,
 • Kombinovat kompozitní a nekompozitní části,
 • Převádět kompozitní skořepinové modely na objemové,
 • Definovat a vyhodnocovat kritéria poškození kompozitu,
 • Zpracovat výsledky výpočtu.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika,
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity,
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole,
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Mechanical APDL,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Mechanical akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

Doporučená školení
Základní znalosti práce s FEA programy, stejně jako schopnost připravit model a výpočetní síť, jejichž znalost tento kurz předpokládá, se lze naučit v kurzech:

 • ANSYS DesignModeler
 • ANSYS SpaceClaim DM
 • ANSYS Mechanical workflow
 • ANSYS Professional NLS/NLT workflow

 

ANSYS Mechanical - Nelinearity

Školení ANSYS Mechanical - Nelinearity je zaměřeno na nelineární statické pevnostní úlohy. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical. Pro uživatelské prostředí ANSYS Mechanical APDL je možné připravit individuální školení.

Oblast
FEA

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Pro absolvování dvoudenního kurzu ANSYS Mechanical - Nelinearity je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical a základní znalosti řešení lineárních statických pevnostních analýz. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení
Školení ANSYS Mechanical - Nelinearity je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech nelineární statické pevnosti od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Počítat kontaktní úlohy včetně šroubových spojení a těsnění,
 • Řešit úlohy s velkým posunutím,
 • Analyzovat modely s nelineárními materiálovými vlastnostmi jako je plasticita, pryže, nelineární elasticita, creep a další,
 • Určit chování konstrukce při ztrátě stability,
 • Stabilizovat a diagnostikovat nelineární výpočty.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika,
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole,
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Dynamika rotorů,
 • ANSYS Mechanical akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

Doporučená školení

 • Školení ANSYS Professional je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL).

 

ANSYS Mechanical - Dynamika

Školení ANSYS Mechanical - Dynamika je zaměřeno na dynamické pevnostní úlohy. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical. Pro uživatelské prostředí ANSYS Mechanical APDL je možné připravit individuální školení.

Oblast
FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Mechanical - Dynamika je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení
Školení ANSYS Mechanical - Dynamika je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech dynamického chování konstrukcí od zásad přípravy modelu, přes nastavení kontaktů, tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Určit vlastní frekvence a tvary kmitání,
 • Počítat odezvu na zatížení s harmonickým průběhem,
 • Analyzovat seismickou odolnost na základě spektra odezvy,
 • Provést výpočet s náhodným buzením,
 • Počítat odezvu konstrukce na buzení s obecným časovým průběhem.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Nelinearity,
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole,
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Dynamika rotorů,
 • ANSYS Mechanical akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

Doporučená školení

 • Školení ANSYS Professional je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL).

 

ANSYS Mechanical - Přenos tepla

Školení ANSYS Mechanical - Přenos tepla je zaměřeno na stacionární a nestacionární teplotní úlohy. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical. Pro uživatelské prostředí ANSYS Mechanical APDL je možné připravit individuální školení.

Oblast
FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Mechanical - Přenos tepla je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení
Školení ANSYS Mechanical - Přenos tepla je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při řešení stacionárních a nestacionárních teplotních polí v konstrukčních částech od zásad přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Počítat stacionární a nestacionární teplotní pole,
 • Řešit úlohy s teplotně závislými materiálovými vlastnostmi,
 • Definovat teploty, konvekci, tepelné toky, zdroje tepla a radiaci,
 • Modelovat teplotní kontakty,
 • Řešit úlohy se změnou skupenství,
 • Vyhodnocovat teplotní výpočty,
 • Provádět kontrolu výpočtu - teplotní bilance.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika,
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity,
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Dynamika rotorů,
 • ANSYS Mechanical akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

Doporučená školení

 • Školení ANSYS Professional je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL).

 

ANSYS Dynamika rotorů

Školení ANSYS Dynamika rotorů je zaměřeno na dynamické úlohy rotujících hřídelí a kotoučů. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical.

Oblast
FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Dynamika rotorů je zapotřebí základních znalostí programu ANSYS Mechanical. Též se předpokládají základní znalosti inženýrství a fyziky.

Cíl školení
Školení ANSYS Dynamika rotorů je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech dynamického chování rotujících hřídelí a kotoučů s uvažováním Coriolisových sil od zásad přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Připravit MKP modely pro výpočet dynamiky rotorů,
 • Určit vlastní frekvence a tvary kmitání s dopřednou a zpětnou precesí (modální analýza),
 • Vytvořit Campbellův diagram,
 • Určit stabilitu rotujícího hřídele,
 • Počítat odezvu na zatížení s harmonickým průběhem (buzení nevývažkem, vnějšími silami),
 • Řešit rozběhy a doběhy zařízení,
 • Vyhodnotit výsledky.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika,
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity,
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole,
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Mechanical akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

Doporučená školení

 • Školení ANSYS Professional je vhodné rozšířit o školení programů pro přípravu a úpravu geometrie (ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM),
 • V případě potřeby práce se starším uživatelským rozhraním ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Mechanical APDL).

 

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer je školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

Oblast
CAD, FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz předpokládá, že máte základní zkušenosti s prací s CAD a FEA programy společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na danou problematiku.

Cíl školení
Efektivní prohledávání optimalizačního prostoru a jeho analýza s cílem zlepšení funkce analyzovaného produktu v prostředí ANSYS.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Používat jednoduché ”What If Study”,
 • Používat korelace parametrů,
 • Používat DOE matice,
 • Používat metody odezvové plochy,
 • Používat optimalizační metody (NLPQL, MOGA, atd.),
 • Používat analýzu “Six Sigma”,
 • Efektivně využívat platformu ANSYS Workbench v oblasti optimalizace.

Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Balíčky základních školení (ANSYS Mechanical workflow, ANSYS Professional NLS/NLT workflow).

 

ANSYS Mechanical Akustika

ANSYS disponuje výpočetním modulem na bázi MKP řešení pro externí a interní akustické analýzy. Pomocí tohoto modulu je možné provádět modální, harmonické a transientní akustické analýzy včetně uvažování vzájemné interakce konstrukce a tekutiny (FSI). Výpočetní modul je plně integrován v prostředí ANSYS Mechanical APDL (2D a 3D analýzy) a částečně (pouze pro 3D analýzy) v prostředí ANSYS Mechanical.

Oblast
FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical.

Cíl školení
Cílem školení je seznámit posluchače se základními principy akustických analýz a jejich modelováním s prostředí ANSYS Mechanical APDL nebo ANSYS Mechanical:

 • Teoretické základy akustických analýz,
 • Práce s ANSYS Mechanical APDL prostředím nebo grafickým prostředím modulu ANSYS Acoustics v ANSYS Mechanical, příprava analýz a vyhodnocení výsledků.

Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • ANSYS Mechanical,
 • ANSYS DesignModeler,

 

ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů

Školení ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů je zaměřeno na dynamiku tuhých těles. Výuka probíhá v grafickém uživatelském prostředí ANSYS Mechanical.

Oblast
FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro absolvování jednodenního kurzu ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů není zapotřebí žádných předchozích zkušeností s prací s jakýmkoliv CFD/FEA programem, i když základní znalosti inženýrství a fyziky se předpokládají.

Cíl školení
Školení ANSYS Kinematika a dynamika mechanismů je určeno pro uživatele, kteří se chtějí naučit jak postupovat při výpočtech dynamiky mechanismů tvořených tuhými tělesy a spojenými kinematickými vazbami.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Definovat kinematické vazby,
 • Definovat kontaktní rozhraní,
 • Nastavit a provést výpočet,
 • Vyhodnotit výsledky,
 • Provést analýzu mechanismu s vybranými poddajnými tělesy.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
Dle konkrétního zaměření je možné zvolit z následující nabídky specializovaných školení, která jsou určena k dosažení hlubšího porozumění dané problematiky.

 • ANSYS Mechanical - Dynamika,
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity,
 • ANSYS Mechanical - Teplotní pole,
 • ANSYS Fatigue Module,
 • ANSYS nCode DesignLife,
 • ANSYS Explicit,
 • ANSYS Composite PrepPost,
 • ANSYS Application Customization Toolkit,
 • ANSYS LS-DYNA,
 • ANSYS Mechanical akustika,
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer.

 

Doporučená školení

 • ANSYS DesignModeler nebo ANSYS SpaceClaim DM,
 • ANSYS Professional NLS/NLT workflow.

 

ANSYS Application Customization Toolkit

ANSYS Application Customization Toolkit (ANSYS ACT) představuje ucelenou metodiku pro implementaci vlastních (uživatelských) postupů jak pro vytváření MKP modelů, tak i pro vyhodnocování výsledků včetně potřebných dialogových menu v rámci programu ANSYS Mechanical.

Oblast
FEA

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Základní znalosti prostředí ANSYS Mechanical, středně pokročilé základní znalosti programování v jazyce APDL a Python, středně pokročilé znalosti principů MKP modelování.

Cíl školení
Cílem školení je seznámit posluchače s komplexní metodikou pro uživatelské přizpůsobení pracovního prostředí ANSYS Mechanical:

 • Podstata metodiky uživatelského přizpůsobení pracovního prostředí ANSYS Mechanical,
 • Zahrnutí vlastních APDL skriptů do grafického prostředí ANSYS Mechanical,
 • Vytváření nástrojů pro definici vlastních okrajových podmínek a zatížení a pro aplikaci vlastních postupů zpracování výsledků pomocí APDL a Python skriptů.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Programování v jazyce APDL (ANSYS APDL).