Elektromagnetismus

ANSYS Maxwell 2D/3D

ANSYS Maxwell je určen pro výpočty nízkofrekvenčních elektromagnetických polí pomocí metody konečných prvků na libovolné geometrii. Uplatní se při návrhu a optimalizaci elektromechanických strojů a zařízení (např. elektrických točivých strojů, transformátorů, aktuátorů, senzorů a dalších).

Oblast
FEA & ELMAG

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Pro úspěšné absolvování školení nejsou potřeba předchozí zkušenosti s výpočetními programy. Předpokládají se základní znalosti z oblasti elektromagnetismu a inženýrství elektromechanických strojů a zařízení.

Průběh školení
Po základním seznámení s uživatelským prostředím jsou možnosti programu vyučovány na praktických modelových příkladech. Školení je možné zaměřit na konkrétní aplikace zákazníka.

Cíl školení
Během školení se uživatel podrobně seznámí se všemi dílčími kroky při nastavení a vyhodnocení výpočtů nízkofrekvenčních elektromagnetických polí.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Tvorba geometrie nebo její import z jiných CAD programů,
 • Analýza a úpravy geometrie pro tvorbu sítě,
 • Tvorba výpočetní sítě pomocí autoadaptivního generátoru sítí,
 • Práce v různých typech řešičů (elektrické, magnetické, statické, transientní, ...),
 • Definice zdrojů elektromagnetických polí a volba okrajových podmínek,
 • Nastavení řešiče (např. konvergenční kritéria),
 • Vyhodnocení výsledků (tvorba tabulek, grafů, animací, matematické operace s poli),
 • Optimalizace (parametrické, optimalizační a citlivostní studie),
 • Multifyzikální analýzy (oteplení a mechanické deformace elektrických strojů a zařízení).

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Pevnostní a tepelné výpočty v rámci multifyzikálních analýz ANSYS Mechanical,
 • Výpočty proudění a tepelné výpočty pro návrh optimálního chlazení elektrických zařízení ANSYS Fluent,
 • Multifyzikální obvodový řešič ANSYS Simplorer.

 

ANSYS RMxprt

Nástroj pro prvotní analytický návrh elektrických točivých strojů. ANSYS RMxprt je vzhledem k nízkým výpočetním nárokům vhodný pro parametrické studie a what-if analýzy různých druhů elektrických točivých strojů. V řádu několika minut lze analyzovat různé varianty vybraného stroje.

Oblast
FEA & ELMAG

Doba trvání
1 den

Požadavky
Pro úspěšné absolvování školení nejsou potřeba předchozí zkušenosti s výpočetními programy. Předpokládají se základní znalosti z oblasti inženýrství elektrických rotačních strojů.

Cíl školení
V rámci školení se zákazník seznámí s uživatelským rozhraním programu. Podrobně se seznámí s postupem definice vybraného typu točivého stroje.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Orientace ve vstupních datech pro vybraný typ elektrického stroje,
 • Zpracování výstupních dat do tabulek a grafů,
 • Nastavení optimalizačních výpočtů,
 • Export úlohy do ANSYS Maxwell 2D/3D,
 • Tvorba modelu elektrického rotačního stroje pro systémové simulace v prostředí ANSYS Simplorer.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení

 • Výpočty nízkofrekvenčních elektromagnetických polí v elektromechanických zařízeních ANSYS Maxwell 2D/3D,
 • Multifyzikální obvodový řešič ANSYS Simplorer.

 

ANSYS PExprt

ANSYS PExprt je specializovaný software pro návrh, analýzu a optimalizaci transformátorů a cívek používaných ve výkonové elektronice.

Oblast
Analytické výpočty, FEA

Doba trvání
1 den

Požadavky
Není zapotřebí žádných speciálních znalostí, předpokládá se základní znalost z oblasti elektrických netočivých strojů.

Cíl školení
V kurzu se uživatel naučí základní nastavení vstupních parametrů pro automatický návrh zařízení s využitím vybrané databáze komponent a následné vyhodnocení tohoto zařízení, co se týče teploty, ztrát, požadovaných vlastností atd. Dále se pak naučí pracovat s modulem PEmag pro tvorbu vlastních designů bez využití automatického návrhu.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Nastavení analytického výpočtu analýzy návrhu,
 • Pracovat s databází komponent,
 • Zobrazení vypočtených parametrů zařízení,
 • Vytvoření FEA modelu navrženého zařízení,
 • Tvorba vlastních designů v modulu PEmag,
 • Optimalizaci designů v modulu PEmag.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Navazující školení
V případě potřeby detailnějšího náhledu na navržený design je možno využít FEA software (ANSYS Maxwell 2D/3D).

ANSYS Simplorer

Jedná se o multidoménový simulátor vhodný pro návrh a analýzu komplexních systémů, který se uplatní v automobilovém a leteckém průmyslu, při návrhu elektronických systémů, v oblastech průmyslové automatizace. ANSYS Simplorer je určen pro analýzu obvodových schémat, v nichž mohou být zahrnuty různé typy komponent – především elektrické, magnetické, digitální, ale také mechanické, hydraulické, tepelné a další.

Oblast
FEA & ELMAG

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Pro úspěšné absolvování školení nejsou potřeba předchozí zkušenosti s výpočetními programy. Předpokládají se základní znalosti obvodových schémat z fyzikální oblasti, do níž školení směřuje dle požadavků zákazníka.

Průběh školení
Po základním seznámení s uživatelským prostředím jsou možnosti programu vyučovány na praktických modelových příkladech. Školení je možné zaměřit na konkrétní aplikace zákazníka.

Cíl školení
Uživatel se seznámí s dostupnými modelovacími technikami v prostředí ANSYS Simplorer. Dozví se, jak tvořit obvodová schémata, jak nastavit výpočet a jak vyhodnotit výsledky.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Tvorba multifyzikálních schémat pomocí dostupných knihoven komponent,
 • Blokové diagramy, stavové automaty,
 • Programování pomocí VHDL/AMS,
 • Import SPICE modelů, Matlab/Simulink modelů,
 • Integrace komponent z ANSYS Maxwell, ANSYS RMxprt, ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical,
 • Návrh výkonové elektroniky,
 • Optimalizační studie systémů,
 • Tvorba submodelů a vlastních knihoven.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Výpočty nízkofrekvenčních elektromagnetických polí ANSYS Maxwell 2D/3D,
 • Analytický návrhový nástroj pro elektrické točivé stroje ANSYS RMxprt,
 • Výpočty vysokofrekvenčních elektromagnetických polí ANSYS HFSSTM,
 • Pevnostní a tepelné výpočty ANSYS Mechanical,
 • Výpočty proudění a tepelné výpočty pro návrh optimálního chlazení elektrických zařízení ANSYS Fluent.

 

ANSYS Icepak

ANSYS Icepak je software pro výpočet chlazení integrovaných obvodů, desek plošných spojů a elektronických systémů.

Oblast
CFD

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Není zapotřebí žádných speciálních znalostí, předpokládá se však základní znalost z oblasti elektroniky a fyziky v oblasti proudění a tepla.

Cíl školení
Účastník kurzu se naučí orientovat v programu a jak postupovat při výpočtu oteplení nebo chlazení elektroniky. V rámci jednoho prostředí ANSYS Icepak se školí celý proces řešení úlohy od přípravy modelu, přes tvorbu výpočetní sítě až po samotný výpočet a vyhodnocení.
Během kurzu se naučíte:

 • Tvorbu geometrie PCB, IC, chladících komponent, celé sestavy atd.
 • Import geometrie z CAD
 • Import dat o elektrických spojích v PCB nebo IC
 • Různé metody jak vytvořit výpočetní sítě
 • Předepsat okrajové a operační podmínky
 • Nastavit řešič
 • Nastavit monitory konvergence řešení
 • Práci s databází komponent
 • Zobrazit a vyhodnotit výsledky
 • Parametrizovat úlohu.

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
20.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení
ANSYS Icepak pracuje na bázi softwaru ANSYS Fluent, lze proto doporučit pro prohloubení znalostí dané problematiky školení ANSYS Fluent, případně další specializovaná školení:

 • ANSYS CFD Turbulence,
 • ANSYS Fluent Přenos tepla,
 • ANSYS CFD Radiace.

 

ANSYS EMAG Optimalizace - ANSYS DesignXplorer

ANSYS EMAG Optimalizace - ANSYS DesignXplorer je školení se zaměřením na parametrické analýzy a optimalizace.

Oblast
CAD & ELMAG

Doba trvání
1 den

Požadavky
Kurz předpokládá, že máte základní zkušenosti s prací s CAD a EMAG programy společně se základním inženýrským a fyzikálním náhledem na danou problematiku.

Cíl školení
Efektivní prohledávání optimalizačního prostoru a jeho analýza s cílem zlepšení funkce analyzovaného produktu v prostředí ANSYS.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Používat jednoduché ”What If Study”,
 • Používat korelace parametrů,
 • Používat DOE matice,
 • Používat metody odezvové plochy,
 • Používat optimalizační metody (NLPQL, MOGA, atd.),
 • Používat analýzu “Six Sigma”,
 • Efektivně využívat platformu ANSYS Workbench v oblasti optimalizace.

Součástí kurzu jsou praktická cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
15.000,- Kč bez DPH

Doporučená školení

 • Základních školení (ANSYS Maxwell 2D/3D)

 

ANSYS HFSS

ANSYS HFSS je určen pro 3D výpočty vysokofrekvenčních elektromagnetických polí. Uplatní se při návrhu a optimalizaci antén, radarů, mikrovlnných obvodů, frekvenčních filtrů a dalších vysokofrekvenčních zařízení.

Oblast
FEA & ELMAG

Doba trvání
2 dny

Požadavky
Pro úspěšné absolvování školení nejsou potřeba předchozí zkušenosti s výpočetními programy. Předpokládají se znalosti z oblasti vysokofrekvenčního elektromagnetismu a inženýrství vysokofrekvenčních zařízení.

Cíl školení
Zákazník se seznámí s uživatelským prostředím programu ANSYS HFSS a naučí se zde řešit úlohy krok za krokem – od počáteční tvorby geometrie, přes nastavení výpočtu až po finální zpracování výsledků.
Během tohoto kurzu se naučíte:

 • Výběr vhodné výpočetní metody pro aplikaci zákazníka, principy jednotlivých solverů,
 • Definice materiálů a jejich závislostí,
 • Definice zdrojů (portů) vysokofrekvenčních elektromagnetických polí,
 • Nastavení okrajových podmínek výpočtu (radiace, impedance),
 • Frekvenční parametrické studie,
 • Tvorba sítě pomocí autoadaptivního generátoru,
 • Pokročilé metody HPC výpočtů (metoda Domain Decomposition, FEBI).

Na každou kapitolu kurzu navazuje praktický workshop a cvičení.

 

Cena
Zahrnuje jedno školící pracoviště (počítač), tištěné materiály a občerstvení.
30.000,- Kč bez DPH