Klasická energetika

Semináře Výpočty v energetice mají za cíl informovat o pokroku a možnostech simulování dějů, procesů a zařízeních v klasické energetice při spalování fosilních paliv, biomasy a dalších zdrojů energie. Program semináře je jednodenní a je rozdělený do tematických bloků.
 
Úvodní část semináře stručně seznamuje s vývojem produktivních technologií v oblasti klasické energetiky z oblastí pevnostních výpočtů, výpočtů proudění a elektromagnetických simulací.
 
V další odborné části semináře jsou účastníci seznamováni s fyzikálními principy CFD výpočtů proudění, spalování, chemických reakcí a sdílení tepla. Tento blok je v navazující části doplněn o ukázky průmyslových aplikací, s popisem řešeného problému a získanými výsledky. Průmyslové ukázky jsou zaměřeny na problematiku kotlů, hořáků při spalování různých paliv, dále pak na možnosti snižování emisí primárními a sekundárními (SCR, SNCR) metodami. Také bývají prezentovány příspěvky z oblastí pro odlučování kapalných nebo pevných částic, odpařování a směšování aditiv, dále pak pro výměníky, přehříváky, vývěvy a ejektory, apod.
 
Odborné praktické oblasti jsou naplněny příspěvky od našich zákazníků nebo příspěvky našich zaměstnancům, kteří pracují na projektech pro zákazníky v ČR a na SR.
 
Ve speciálním bloku je také věnována pozornost dalším typům problému z oblastí pevnosti a dynamiky FEA, stability a seizmické odolnosti konstrukcí, řešení únavové životnosti svařovaných konstrukcí, apod. Obsah tohoto bloku je proměnných, závisí na aktuálně řešených problémech, požadavcích zákazníku a vývoji v této průmyslové oblasti.
 
Workshop na konci semináře je zaměřen na praktické ukázky práce s programy ANSYS, rozbor řešených problémů a diskuzi účastníků.
 
Semináře Výpočty v energetice se pořádají od roku 2009, v posledním období s dvouletou periodou. Počet účastníků se pohybuje od 15 – 20 účastníků.
 
Semináře jsou zaměřeny na inženýry a konstruktéry z průmyslových podniků, dále pak na výzkumné a akademické pracovníky z oblasti klasické energetiky.  

Ukázka CFD výpočtu proudění pomocí proudnic na výstupu z hořáku

Výpočty pro energetiku 2013

7. listopadu 2013 | Hotel Holiday Inn, Praha

Seminář byl zaměřen na přínosy a praktické používání simulačních programů od společnosti ANSYS. Úvodní část semináře byla věnovaná principům tvorby virtuálního prototypu a možnosti jeho použitelnosti v energetických průmyslových aplikacích. V odborném bloku přednášek byli účastnící seznámeni s fyzikálními principy CFD výpočtů proudění, spalování, chemických reakcí a sdílení tepla. Na závěr byla ukázána práce s programem ANSYS CFD a byly představeny speciální simulační úlohy z oblasti FEA – stabilita velkých konstrukcí, jejich seismická odolnost a únavová životnost. Součástí semináře byl i workshop, kde bylo možné konzultovat úlohy účastníků s přednášejícími.
 

Program semináře