ANSYS Mechanical Enterprise

Program ANSYS Mechanical Entrprise nabízí kompletní řešení pro statické i dynamické pevnostní a teplotní strukturální analýzy. Program obsahuje úplný matematicko-fyzikální aparát programů ANSYS pro strukturální výpočty s možností použití lineárních i nelineárních materiálových modelů, kontaktních algoritmů, rozsáhlé knihovny elementů MKP sítí a kvalitních paralelizovatelných řešičů, které jsou určeny pro simulace širokého spektra inženýrských aplikací. Součástí licence je též geometrický modelář ANSYS SpaceClaim DM.
 
Uživatelé ANSYS Mechanical mohou využívat jak výhod moderního grafického prostředí plně integrovaného do prostředí  ANSYS Workbench, tak použít klasické elementově orientované prostředí ANSYS Mechanical APDL.
 
License ANSYS Mechanical Enterprise obsahuje dále programy ANSYS SpaceClaim DM, ANSYS DesignXplorer, ANSYS AIM, ANSYS Composite PrepPost, ANSYS Simplorer Entry.

Výhody grafického uživatelského prostředí integrovaného v ANSYS Workbench:

 • Snadná ovladatelnost
 • Vysoká produktivita práce
 • Stromová struktura dávající stálý přehled o stavu modelu, výpočtu a výsledcích
 • Automatická generace kontaktních rozhraní
 • Integrovaný robustní nástroj pro generaci výpočetních sítí ANSYS Meshing
 • Definice a vyhodnocení na základě geometrie i výpočetní sítě
 • Široký rozsah definice okrajových podmínek a zatížení
 • Pokročilý postprocesing
 • Uživatelsky definovatelná materiálová databáze
 • Rozšiřitelnost funkcí připojením APDL skriptů
 • Uživatelské přizpůsobení zadávacích meny nástrojem ACT ( ANSYS Customization Toolkit) prostřednictvím jazyků Python, XML a APDL
 • Snadné propojení na ostatní fyzikální typy simulací (CFD, Elmag)

Typy analýz, které lze řešit:

 • Lineární a nelineární statická analýza
 • Stabilita
 • Modální analýza (vlastní frekvence)
 • Odezva na buzení harmonickým zatížením
 • Seismicita (spektrum odezvy)
 • Náhodné buzení
 • Buzení s libovolným časovým průběhem (implicitní dynamika)
 • Explicitní analýzy (rychlé děje)
 • Dynamika mechanismů tuhých a poddajných těles
 • Creep
 • Stacionární a nestacionární teplotní úlohy
 • Šíření trhlin
 • Nízko a vysoko-cyklová únava
 • Akustika
 • Hydrodynamika
 • Dynamika rotorů (gyroskopický moment)
 • Základní analýzy proudění (CFD)
 • Optimalizace parametrická a topologická
 • Systémové analýzy (řízení)

Modelování kontaktních rozhraní:


ANSYS automaticky detekuje a nastaví kontakty nebo spojení jednotlivých částí sestavy po importu geometrie z CAD programu. Nastavení kontaktů a jejich vlastnosti mohou být modifikovány. Nové kontakty lze vytvořit i manuálně. Uživatel může též změnit toleranci, se kterou jsou kontakty a spojení vyhledávána a seskupovat je do složek pro lepší orientaci v modelu. Obdobně ANSYS pracuje i s kinematickými vazbami. Velmi užitečná je speciální vizualizace těles a ploch/hran patřících k vybrané kontaktní definici.
 • Pevné spojení (Bonded)
 • Bez odlehnutí (No separation)
 • Bez prokluzu (Rough)
 • Bez tření (Friction less)
 • Se třením (Friction)

Teplotní úlohy:

 • Stacionární (ustálený stav)
 • Nestacionární (přechodové děje – ohřev, ochlazování)
 • Zahrnutí radiace do okolí a z plochy na plochu
 • Fázová přeměna
 • Přechodové teplotní odpory v kontaktech
 • Propojená teplotně – pevnostní analýza (napětí od teplotní roztažnosti)

MKP modely mohou být tvořeny podle potřeby různými typy elementů nebo jejich kombinacemi:

 • Bodové (osamělá hmota)
 • 1D nosníkové, prutové a potrubní
 • 2D plošné typu stress, strain, axisymetrické a zobecněné axisymetrické
 • 3D skořepinové
 • 3D objemové (lineární a kvadratické tetra, hexa a pyramidové)
 • Kompozitové skořepinové a objemové
 • Submodeling
 • Redukce na superelement

Odkazy na další popis:


Školení:


Základní i specializovaná:
 • ANSYS Mechanical - základy
 • ANSYS Mechanical - rozšířené
 • ANSYS Mechanical APDL – klasické prostředí ANSYS
 • Multifyzikální analýzy včetně CFD – ANSYS AIM
 • ANSYS Mechanical - Nelinearity
 • ANSYS Mechanical - Dynamika
 • ANSYS Mechanical - Přenos tepla
 • ANSYS Dynamika rotorů
 • ANSYS Fatigue Module
 • ANSYS Explicit
 • ANSYS Composite PrepPost
 • ANSYS SpaceClaim DM
 • ANSYS FEA Optimalizace - ANSYS DesignXplorer
 • ANSYS Mechanical Akustika
 • ANSYS Kinematika a dynamika mechanism
 • ANSYS Mechanical – APDL programování
 • ANSYS Application Customization Toolkit


ANSYS Mechanical Enterpriseje vhodné řešení pro ty, kteří potřebují analyzovat nejen základní úlohy statické a dynamické pevnosti, ale i silně nelineární modely kombinované s úlohami teplotních polí, vibroakustiku, kmitání konstrukcí se zahrnutím vlivu okolního prostředí, jako je např. vodní turbína v zatopeném kanále, nebo základní rychlé dynamické děje jako jsou rázy, pádové testy nebo tváření. Program je navíc rozšířen o základní CFD výpočty a geometrický modelář.