ANSYS Fatigue Module

Jedná se o jednoduchý post-processingový nástroj pro predikci únavové životnosti, který je implementován ve stromové struktuře grafického prostředí a jeho výpočetní algoritmy přímo využívají výsledky výpočtů provedených v rámci pevnostních simulací.

Predikce životnosti je založena na uniaxiáních únavových kritériích, přičemž dekompozici zatěžování je možné provádět podle jednotlivých složek tenzoru napětí, (signovaného) Mises napětí, smykového napětí, nebo podle (absolutně) maximálního hlavního napětí.
V oblasti vysokocyklové únavy je možné aplikovat standardní korekce na vliv středního napětí (Goodman, Gerber, Soderberg) nebo využít interpolace mezi S-N křivka (závislost amplitudy napětí na počtu cyklů do lomu při dané pravděpodobnosti porušení) změřenými pro různé hodnoty středního napětí, resp. asymetrie cyklu. Zatěžování může být vícekanálové, ale v případě stochastického způsobu zatěžování musí být proporcionální. Neproporcionální zatěžování může být aplikováno pouze v případě právě dvou zatěžovacích kanálů, přičemž jedno zatížení musí být konstantní a druhé s konstantní amplitudou.

V oblasti nízkocyklové únavy je východiskem elastický MKP výpočet a aplikace tzv. Neuberova pravidla pro výpočet elastoplastické odezvy materiálu ve vrubu. Jsou implementovány základní korekce na vliv středního (Morrow, SWT). Pro aplikaci zatěžování platí obdobná omezení jako v případě vysokocyklové únavy, neproporcionální zatěžování není podporováno.

Výsledkem únavových analýz může být v závislosti na únavové analýze: únavový život, únavové poškození, součinitel bezpečnosti vzhledem k požadované životnosti, biaxialita napětí, citlivost únavového života, poškození a souč. bezpečnosti na namáhání, rainflow matice namáhání, rainflow matice poškození, ekvivalentní střídavé napětí, hysterzní smyčka.

V rámci materiálové databáze ANSYS Engineering Data lze definovat a spravovat vlastní materiálové vlastnosti jakou jsou např. S-N a E-N křivky (závislost amplitudy poměrných plastických deformací na počtu cyklů do lomu).