ANSYS AIM

Obrazky/produkty/A0103_aim.jpg

Multioborové simulace pro všechny  

ANSYS AIM je kompletní simulační nástroj umožňující virtuální testování výrobku již na úplném začátku jeho vývojového cyklu. Je skvěle použitelný díky snadnému a intuitivnímu nastavení různých typů simulací, možnosti přizpůsobení celého postupu konkrétním požadavkům uživatele a v neposlední řadě také díky získávání velmi přesných výsledků.
 
Tyto prvotní simulace řešené nejčastěji konstruktéry eliminují nutnost dodatečných a často velmi nákladných změn prováděných v pozdějších konstrukčních fázích vývoje produktů. Tím se redukuje nutnost ověřování návrhu na drahých prototypech tak, že jste schopni eliminovat chybná řešení již v rané fázi návrhu.
 
Při uplatnění kompletního postupu práce, od úpravy/přípravy geometrie po vyhodnocení výsledků simulací, a přesných simulačních nástrojů programu ANSYS AIM na Vaše aplikace, je získání lepšího konstrukčního náhledu velice snadné. ANSYS AIM již dokáže simulovat širokou škálu aplikací zahrnujících proudění, polymery, namáhání, vibrace, životnost, přenos tepla, elektromagnetismus a FSI. S verzí ANSYS 18.0 rozšiřuje ANSYS AIM své portfolio o simulace elektromagnetických zařízení, jako například transformátory, měniče a sběrnice. Přináší také funkce pro nastavení realistických okrajových podmínek a usnadňuje sdílení komplexních výsledků.
 
Zkušení analytici i občasní uživatelé nadále ocení širokou škálu simulací obsažených v jednom uživatelském rozhraní, které lze snadno ovládat. Přednastavené kroky snižují nutnost předchozího školení uživatelů, které je obvykle nutné pro jiné specializované programy. Všechny kroky simulačního procesu si lze navíc upravit tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům Vaší společnosti. ANSYS AIM 18.1 dále rozšiřuje nástroje určené pro spolupráci mezi konstruktéry a analytiky s napojením na vlajkové produkty společnosti ANSYS, jako je ANSYS Mechanical, ANSYS Fluent nebo ANSYS Maxwell.
 
Hlavní výhody programu ANSYS AIM
  • multioborové simulace bez nutnosti hlubokých znalostí CAE analýz
  • multioborové simulace nezávislé na CAD řešení – není vnořeno do žádného CAD programu
  • řešte proudění, strukturální analýzy, teplo, únavu, extruzi a elektromagnetizmus
  • všechny simulace lze snadno vzájemně fyzikálně provázat
  • tvorba geometrie, sítě, nastavení úloh, výpočty, optimalizace a vyhodnocení probíhají v jednom okně
  • jednoduché ovládání, snadná customizace
  • pokročilé, rychlé a přesné řešiče
     

Prvotní simulace optimalizují magnetickou frekvenční odezvu a tepelné hospodářství

S ANSYS AIM 18.0 je možné přesněji navrhovat elektromagnetická zařízení jako transformátory, měniče či sběrnice. U těchto zařízení pak můžete při vyhodnocování jejich tepelného chování mnohem jednodušeji simulovat indukovaný proud nebo indukční teplo a do svých analýz můžete zahrnout také magnetickou frekvenční odezvu. Jedno jednoduché rozhraní, efektivní pracovní postupy a automatické adaptivní řešení umožňuje jednoduché vyhodnocení jak magnetických, tak tepelných vlastností produktu a poskytne tak přehled jeho parametrů bez nutnosti drahých a časově náročných experimentů.

Zlepšená spolupráce mezi konstruktéry a analytiky

AIM 18.0 nově zjednodušuje také spolupráci mezi uživateli, a to možností přenosu modelu z ANSYS AIM do programů ANSYS Fluent a ANSYS Mechanical skrze propojení v rozhraní ANSYS Workbench. Díky tomu je možné rychle přenést model do vlajkových programů společnosti ANSYS, které pomohou uživateli validovat výsledky nebo provést sofistikovanější CFD a FEA analýzy.

Rychlé nastavení realistických okrajových podmínek

Rozšířené možnosti psaní vlastních funkcí v ANSYS AIM 18.0 dovolují nastavení proudových okrajových podmínek závislých na řešení a pevnostních okrajových podmínek závislých na pozici. Například v nádrži stoupá tlak kapaliny se vzrůstající hloubkou, jak narůstá tíha kapaliny nad daným bodem. Pro takovou nádrž může být okrajová podmínka definována mnohem přesněji funkcí tlaku v závislosti na hloubce než konstantní hodnotou tlaku. S těmito novými možnostmi nastavení lze rychle definovat realistické okrajové podmínky u vaší simulace.

Efektivní FSI pro tenkostěnné konstrukce

Síly, kterými tekutina působí na přilehlá pevná tělesa, se analyzují přenesením silových účinků zjištěných při CFD analýze do pevnostního výpočtu skrze tzv. jednocestnou FSI analýzu. Silové účinky tekutin mají zpravidla větší vliv na tenkostěnná tělesa – více je ohýbají a vychylují, stejně jako je rychleji zahřívají – než na robustní tělesa. V ANSYS AIM 18.0 je možné simulovat působení tekutin na tenkostěnná tělesa mnohem efektivněji než dřív.

Efektivní tvorba obrázků a animací pro sdílení Vašich výsledků

Stejně důležité jako je získání přesných výsledků, je důležité i prezentování těchto výsledků vašim kolegům a zákazníkům. Nové vyhodnocovací funkcionality programu ANSYS AIM 18.0 vám umožní vytvoření působivých obrázků a animací ukazujících vaše výsledky. Kontury, vektory, proudnice, vypočítané hodnoty, stejně jako mnohočetné výsledky, mohou být zkombinovány a zobrazeny současně pro efektivnější prezentaci vašich komplexních výsledků.