ANSYS medini

[Obrazky/produkty/A0412.jpg]

Program ANSYS medini je určen k simulacím z oblasti Jakosti a spolehlivosti. Simulace produktových designů a souvisejících procesů jsou prováděny dle SAE J1739, VDA příruček jakosti, atd. Program přináší propojení architektonického / funkčního designu s jakostí, spolehlivostí a metodikou bezpečnostních simulací. Bezpečnostní návrh a analýzy jsou v souladu s mezinárodní normou ISO 26262. Mezi hlavní metodiku používanou v programu patří: simulace situačního řízení, hazardní a rizikové simulace, FTA (Fault Tree Analysis), FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), pravděpodobnostní simulace poruchy. Další výhodou programu je plně funkční end–to-end sledovatelnost. ANSYS Medini je možné propojit s řadou externích programů, jako jsou například: IBM® Rational® DOORS, IBM® Rational® Rhapsody, Enterprise Architect, MATLAB®/Simulink®, Stateflow®, PTC Integrity, MS® Office, TortoiseSVN, IBM® Rational® ClearCase, IBM® Rational® Team Concert a další.

Definice objektu

Objekty (items) jsou v programu ANSYS medini předdefinované, ale je možné je upravovat dle potřeb uživatele, respektive druhu zařízení. Modelování funkční architektury probíhá na grafické bázi a je zde respektována závislost na poruchách. Přednastavená architektura využívá SysML a HAZOP analýzy s předdefinovanými kontrolními body, respektive výpisy.

Hazardní analýza, hodnocení rizik, stanovení ASIL

Řízení hazardních a rizikových analýz, stejně jako situačních rozhodování je orientováno do tabulek. Pro lepší orientaci a snadný přístup je kombinování poruch a situačních rozhodnutí uspořádáno do matice. Uživatel si však může prostředí přizpůsobit svým potřebám a tak efektivně zpravovat systém jakosti. 

Architektura a modelovací funkce (SysML)

Program ANSYS medini používá k práci se systémovými modely grafického rozhraní SysML a tabulkového editoru, jež umožňuje spravovat funkce, procesy a aktivní modely. Program obsahuje rozsáhlou knihovnu prvků pro ukládání informací, které se mohou hodit pro další použití. V případě, že dojde ke změně v knihovně, program provede automatický update projektu. Chyby vzniklé v projektu vyhodnocuje program na základě chybového režimu a míry závažnosti chyb elementů systému. Nejzávažnější chyby porovnává pomocí katalogu (SN 29500, MIL-HDBK- 217F, IEC 62380 incl. mission profiles) Pro specifické úlohy je možné využít obousměrného propojení s MATLAB®/Simulink®, a Stateflow®. Program umožňuje přiřazení Simulink prvky k prvkům systémového modelu a automaticky vytvoří FTA model z MATLAB/Simulink.

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

Analýza výskytu chyb a jejich dopad na celkový proces je základní nástroj pro tvorbu systému jakosti. Program ANSYS Medini vytváří a zpracovává FMEA podle standardních šablon. Automaticky počítá RPN (Risk Priority Numbers), třídí a zařazuje všechny chybové stavy strukturálních a funkčních prvků. Program spolupracuje s MS Excel a MSR – FMEA (např. APIS IQ – FMEA, PLATO SCIOTM). Funkce end–to–end příčiny a následku je zde na abstraktní úrovni.

FMEDA a ISO 26262 část 5 Hardware Metrics

Metodika FMEDA je v programu ANSYS medini počítaná s SFF (Safe Failure Fraction), SPF (Single Point Fault Metric). Program provádí automatickou synchronizaci chybových režimů, míry závažnosti chybových dat v modelu. Tato data podrobí diagnostice – zjistí příčinu, následek a automaticky vypočte závažnost chyby. Program obsahuje katalog bezpečnostních mechanismů, který je v souladu s normou ISO 26262 část 5, dokonce je tento katalog rozšiřitelný.

Fault Tree Analysis (FTA)

Podobně jako v SysML obsahuje FTA v programu ANSYS medini grafický, kvalitativní a kvantitativní editor. Tato metoda je vhodná spíše pro velké projekty, respektive pro rozsáhle fault tree a program automaticky rozvrhne a umožní manipulaci pomocí vícenásobných diagramů. Program umožňuje vytvářet tzv. subtrees pomocí elementů architektury nebo chybových režimů.

Sofistikovaná sledovatelnost

Pro využití sofistikovaného sledování je použita v programu tzv. matice sledování nebo funkce quit – trace. Sledování mimo Medini analýzu je nutno předem definovat. Sledování mezi modely je možné realizovat na souvisejících elementech a tyto elementy lze zobrazit na libovolném diagramu. Prohlížeč pro sledování elementů je přizpůsobitelný uživatelským potřebám.

Řízení týmové spolupráce a integrovaných úloh

Protože problematika jakosti a spolehlivosti je náročná činnost a je lepší řešit nasazení systému jakosti v týmu, i ANSYS Medini je orientován na týmovou spolupráci. Jednotlivé rozpracované a vyřešené projekty je možné sloučit do jednoho výsledného projektu. Pro podporu celého týmu je možné v programu pracovat s více verzemi projektu a následně vyhodnotit a vybrat nejlepší řešení. Výsledný projekt je na konci porovnán se dvěma / třemi různými analýzami aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Program umožňuje propojení s konfiguračním, řídicím systémem (TortoiseSVN, IBM® Rational® ClearCase, PTC Integrity, ….). Grafické prostředí umožňuje navigaci mezi úkolem a elementem, kontextově zobrazuje aktivní úkoly. Během celého procesu vytváří program kompletní dokumentaci všech rozhodnutí.