ANSYS HPC

Obrazky/produkty/A0407_hpc.jpg

Užití výpočtů na vysoce výkonných počítačích (HPC) umožňuje vytváření velkých a věrných modelů, které dávají přesný a detailní pohled na navrhovaný produkt. Spolehlivé simulace umožňují inženýrským týmům inovovat s vysokou mírou jistoty, že jejich produkty splní očekávání zákazníků, protože jejich simulace predikují skutečnou vlastnost či chování výrobku v reálných podmínkách bez nutnosti zjednodušování.
HPC dává přidanou hodnotu také tím, že umožní za stejný čas vypočítat daleko více simulací. Pomocí HPC mohou inženýrské týmy analyzovat mnoho konstrukčních variant. Tím, že je možné simulovat více analýz souběžně. ANSYS HPC licence paralelizuje úlohy na více procesorových jader. Navíc je možné využívat i GPU jednotky pro další urychlení výpočtů.

Vlastnosti HPC produktů

  • Podpora různých řešičů
    Pro všechny typy HPC licencí, bez ohledu na vybraný typ analýzy, poskytují produkty ANSYS HPC možnost paralelizace úloh ke zkrácení doby výpočtu a schopnost řešit velké modely. Kompletní portfolio řešičů ANSYS – zahrnující ANSYS Mechanical, ANSYS AUTODYN, ANSYS Fluent, ANSYS CFX, ANSYS Icepak a ANSYS Polyflow – používá jednu paralelní licenci ANSYS HPC k paralelizaci úloh. Pro řešiče z oblasti elektromagnetických výpočtů ( ANSYS Maxwell a ANSYS HFSS) jsou nabízeny licence ANSYS Electronic HPC.
  • Vynikající škálovatelnost. ANSYS HPC umožňuje vynikající škálování úloh. Nejnovější benchmarkové úlohy z oblasti simulace proudění kapalin ukazují téměř optimální škálování až do 12tisíc procesorových jader, efektivita paralelního výpočtu je vysoká. V závislosti na velikosti problému, uživatelé programů ANSYS obvykle využívají paralelizaci na 8 až 128 procesorových jádrech pro simulace toku tekutin, zatímco složitější strukturální výpočty využívají paralelizaci na 16 až 32 procesorových jader.
  • Snadné použití. Pro nasazení HPC nepotřebujete žádné počítačové experty na paralelizaci úloh. Pomocí výběru v menu můžete jednoduše nastavit řešič a spustit tak výpočet na požadovaném počtu procesorových jader buď na lokální pracovní stanice nebo na vzdáleném výpočetním serveru.

Přehled ANSYS HPC produktů

ANSYS nabízí tyto typy HPC licencí:
  • ANSYS HPC
  • ANSYS HPC Pack
  • ANSYS HPC Workgroup
  • ANSYS HPC Enterprise
  • ANSYS HPC Parametric Pack
 

ANSYS HPC

Každá licence ANSYS HPC umožňuje paralelizaci na další procesorové jádro. Pokud tedy chcete spustit výpočet na 4 jádrech, zakoupíte si 4x tuto licenci.
 

ANSYS HPC Pack

ANSYS HPC Pack jsou licence, které umožňují škálovatelnost rozsáhlých úloh pro výpočet na vysoce výkonných počítačových systémech. Několik ANSYS HPC Pack licencí může být použito k tomu, aby bylo umožněno spuštění více simulací vedle sebe na několika jádrech, nebo mohou být zkombinovány a nabídnout tak spuštění rozsáhlé simulace pro ty nejnáročnější projekty.
ANSYS HPC Pack licence nabízí flexibilní způsob licencování paralelních úloh. Uživateli, který chce mít možnost paralelizovat úlohu na své pracovní stanici nebo malém serveru, stačí mít jednu ANSYS HPC Pack licenci pro spuštění úlohy až na 8 procesorových jader. Pro uživatele s přístupem k větším výpočetním zdrojům, může být více HPC Pack licencí použito naráz pro jeden výpočet, čímž docílíme zpracování úlohy na stovkách nebo dokonce až tisících procesorových jader. ANSYS HPC Pack licence nabízí prakticky neomezené paralelní zpracování těch největších úloh, v kombinaci s možností spuštění více menších úloh na výkonných pracovních stanicích. Pro jednu simulaci je možné využít jeden až pět licencí pro jednu simulaci. Jedna licence je určena pro paralelizaci jedné úlohy na 2 až 8 procesorových jader. Pokud uživatel uvažuje paralelizaci na 9 až 32 procesorových jader, jsou z celkového počtu licencí odebrány dvě. S každou další licencí se zvětšuje počet použitých procesorových jader čtyřikrát. Chce-li uživatel spustit jednu úlohu na 350 procesorových jádrech, musí mít k dispozici alespoň 4 volné licence. Maximální možný počet procesorových jader použitý pro výpočet jedné úlohy je 2 048, což nepředstavuje žádný limit pro dnešní aplikace.
 

ANSYS HPC Workgroup

ANSYS HPC Workgroup je řešení, které nabízí velký objem určitého počtu (balíku) paralelních licencí (např. 128, 256, 512, atd.) pro paralelizaci více simulací najednou s cílem zlepšit produktivitu uživatelů v rámci jedné pracovní skupiny. Uživatel si definuje, kolik HPC licencí použije a ty jsou odebrány pro danou simulaci. Zbývající licence jsou pak k dispozici pro další simulace.
Na rozdíl od ANSYS HPC Pack licencí jsou HPC licence odebírány v přesném počtu (u HPC Pack licencí je to vždy po licenci).
 

ANSYS HPC Enterprise

ANSYS HPC Enterprise paralelní licence umožňují využívání po celém světě. Jsou proto vhodné pro nadnárodní společnosti.

ANSYS HPC Parametric Pack

Jedná se o nový a unikátní systém licencování, resp. paralelizaci výpočtů při parametrických studiích v prostředí ANSYS Workbench a optimalizačního nástroje ANSYS DesignXplorer.
Při použití této licence dojde k roznásobení počtu licencí řešiče a dalších programů použitých pro danou studii. V případě použití jedné této licence je možné spustit vedle sebe 4 samostatné výpočty s použitím pouze jedné licence řešiče. Navíc lze roznásobit i počet paralelních licencí ANSYS HPC nebo ANSYS HPC Pack. Například lze s použitím licencí 1x ANSYS Fluent, 1x ANSYS HPC Pack a 1x ANSYS HPC Parametric Pack spustit čtyři paralelní výpočty v programu ANSYS Fluent paralelizované každý na 8 procesorových jader v jeden okamžik.
Při použití dvou těchto licencí, se ostatní licence násobí 8x, při použití třech licencí pak 16x, při čtyřech licencích 32x a při pěti pak 64x.